Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Mục lục Giáo trình Revit Architecture dành cho đồ án Sinh viên

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
(do ThS. KTS. Nguyễn Phước Dự phụ trách)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH”


MỤC LỤC
CHƯƠNG TRÌNH REVIT ARCHITECTURE
(Dành cho Sinh viên khoa kiến trúc)

CHƯƠNG 1 - Giới thiệu phần mềm
1.1) Giới thiệu tổng quan phần mềm Revit Architecture
1.2) Trình bày đồ án với Revit Architecture
1.3) Triển khai đồ án với Revit Architecture

CHƯƠNG 2 - Dựng hình 3D cơ bản
2.1) Khởi tạo dự án, dùng dự án mẫu
2.2) Dựng mô hình 3D với Family hệ thống
2.3) Dựng mô hình 3D với Family thiết kế ngoài
2.4) Dựng mô hình 3D với Massing

CHƯƠNG 3 - Sử dụng đối tượng 2D
3.1) Ghi kích thước, cao độ
3.2) Chi chú thích
3.3) Vẽ đối tượng 2D
3.4) Chỉnh sửa đối tượng 2D

CHƯƠNG 4 - Tổng quan Kỹ thuật View
4.1) 5 Kỹ thuật chọn đối tượng
4.2) 5 loại hình chiếu
4.3) 5 phương thức View
4.4) Khai thác View Template

CHƯƠNG 5 - Làm bố cục, trình bày đồ án, Thiết lập thông số, in ấn
5.1) Tạo trang in, xuất bản vẽ
5.2) Import dữ liệu ngoài (file ảnh, CAD, SU, …)
5.3) Thông số chung của dự án
5.4) Thông số thể hiện đối tượng

CHƯƠNG 6 - Dựng hình phi hình học, Fanily
6.1) Dựng Family
6.2) Dựng massing
6.3) Dựng Family cho massing

CHƯƠNG 7 - Thiết kế Vật liệu, Render
7.1) Thiết kế vật liệu
7.2) Thiết lập thông số kết xuất ảnh
7.3) Link đến 3D Max để kết xuất ảnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét